preskoči na sadržaj

Tehnička škola Kutina

Login
Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Kutina sada

 

 

Petrovo u Kutini - projekt "Instructions for living a life"

EKO-ŠKOLA: DIJAMANTNI STATUS

DAN PLANETA ZEMLJE

SVJETSKI DAN VODA 2021.

- VREDNOVANJE VODA 

ZELENA ŠKOLA

pogledajte izložbu i riješite kviz

ZELENA KEMIJA

27.06. Podignuta Zelena zastava

22.05. Međunarodni dan biološke raznolikosti

    

  Predavanje

"Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama"

 

                               

3D tvornica budućnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenički kutak

Nove vijesti EKO škole!


Nove vijesti školske knjižnice

Radno vrijeme: ponedjeljak - utorak  7.00-14.00

E-KNJIŽNICA TŠK

https://sites.google.com/view/e-knjiznica/home

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
 

                               

                                 Nastavnik biologije:

                                 Dalibor Sumpor, biol. prof. ment.   

                                  dalibor.sumpor@gmail.com

                   


Naziv nastavnog predmeta: MIKROBIOLOGIJA (izborni predmet)

  Cilj predmeta:

       U predmetu Mikrobiologija učenici će: 

 - primijeniti teorijska i stručna znanja iz područja citologije,  

  fiziologije, ekologije, botanike i opće mikrobiologije

 - provoditi uobičajene mikrobiološke analize

  Opis predmeta:

 Učenici će imati priliku iz ''prve ruke'' tijekom vježbi iz   mikrobiologije proučavati i istraživati svijet mikroorganizama. Upoznati će osnovne laboratorijske postupke koji se primjenjuju pri uzgoju i identifikaciji mikroorganizama (bakterija, gljivica), istraživati će osjetljivost mikroorganizama na antimikrobna sredstva i tehnike sterilizacije.  Pri tome će se učenik uvježbavat brzini, urednosti i preciznosti u mikrobiološkim postupcima i metodama rada.

 

Naziv nastavnog predmeta: TOKSIKOLOGIJA (izborni predmet)

  Cilj predmeta:

U predmetu Toksikologija učenici će proširiti teorijska i stručna znanja o onečišćivačima u okolišu i posljedicama njihove prisutnosti za živa bića i ostale ustrojstvene razine biosfere.

  Opis predmeta:

U sklopu predmeta učenici se susreću s metodama i postupcima analize otrova, skupljanja i transporta otrova, skladištenjem otrova, zakonskom regulativom, te osnovama toksikokinetike. 

 
Elementi i oblici praćenja i vrjednovanja u nastavnom predmetu Mikrobiologija i Toksikologija:

Korištenje različitih sastavnica i metoda u praćenju i ocjenjivanju učeničkog napretka, odraz je cjelovitosti pristupa u vrjednovanju njihovih postignuća. Sastavnice koje se koriste, način praćenja i način izvođenja pojedinih ocjena, te izvođenja zaključne ocjene su transparentni i učenicima objašnjeni već na početku nastavne godine. Vrjednovanje i ocjenjivanje učenika maksimalno se integrira u nastavni proces i provodi kontinuirano tijekom različitih nastavnih aktivnosti, a ishodi učenja vrjednuju se u komunikaciji sa svakim pojedinim učenikom.

Praćenje učeničkih postignuća odvija se kroz sastavnice:

Usvojenost nastavnih sadržaja (UNS) obuhvaća postignuća u kognitivnoj ili spoznajnoj domeni razvoja. U sklopu te sastavnice vrjednuje se poznavanje temeljnih pojmova i stručnog nazivlja, razumijevanje pojava i procesa u živom svijetu, objašnjavanje međuodnosa i uzročno-posljedičnih veza u živome svijetu, te kompleksne međuovisnosti žive i nežive prirode.

Primjena znanja (PZ) podrazumijeva primjenu usvojenih bioloških zakonitosti i teorija na primjerima iz okruženja, tumačenje novih (vlastitih) primjera i rješavanje problema. U ovoj se sastavnici ocjenjuje učenikova sposobnost i vještina prikazivanja dostupnih podataka o nekoj pojavi ili procesu na znanstveni način te razvrstavanja u glavne kategorije, raspravljanja problema (pojave) s različitih motrišta, smislenog raščlanjivanja problema (tabelarni prikaz, grafikon) i prikazivanja međuodnosa. U sklopu ove sastavnice ocijenjuje se i praktična primjena teoretskog znanja (vježbe).

Samostalni rad (SR) je sastavnica praćenja individualnih uradaka pa se ovdje vrjednuju učenikove aktivnosti tijekom nastavnog procesa i domaći uradci, samostalni praktični radovi, prikazi istraživanja, prikazi zaključaka rasprava, portfolio (DNEVNIK u n. predmetu Mikrobiologija). Prilikom vrjednovanja grupnog uratka u ovoj se sastavnici može ocijeniti učenikov individualni doprinos radu grupe. Napomena: Ova sastavnica se ne primjenjuje u n. predmetu Toksikologija. 

Afektivno područje učeničkog razvoja, iskazano kroz Odnos učenika prema radu u pravilu se prati bilješkama o radu i napredovanju učenika  i ocjenjuje se opisno. Ta se ocjena također uzima u obzir pri konačnom zaključivanju ocjene.

MIKROBIOLOGIJA

 

ili

 

TOKSIKOLOGIJA

 

 

Bilješke o radu i napredovanju učenika

 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

 

 

UNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocjena:

Opis postignuća:

dovoljan (2)

Učenik prepoznaje većinu osnovnih pojmove, povezuje međusobno nove i nove s već usvojenim pojmovima uz pomoć nastavnika, navodi samo poznate primjere, nabraja faze nekog procesa, ali ne može samostalno opisati složenije procese i izvesti zaključke

dobar (3)

Učenik poznaje i definira većinu osnovnih pojmova, samostalno povezuje većinu novih pojmova međusobno i s već poznatim pojmovima, uz pomoć nastavnika može opisati tijek različitih procesa, objasniti neke faze procesa, dati slične nove primjere

vrlo dobar (4)

Učenik primjenjuje većinu novih pojmova i razumije vezu između novih i već poznatih pojmova, samostalno navodi nove primjere, uglavnom samostalno opisuje tijek nekog procesa i uz malu pomoć nastavnika može objasniti sve faze nekog procesa, samostalno rješava jednostavne, a uz pomoć nastavnika složenije probleme

odličan (5)

Učenik primjenjuje sve nove pojmove, analizira ih, povezuje i samostalno koristi, samostalno opisuje i objašnjava različite procese, samostalno navodi primjere, samostalno rješava i zahtjevnije probleme

Usmeno provjeranje i ocjenjivanje uspjeha učenika

(NN 112/2010 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, članak 7.):

Usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se sustavno, u pravilu na svakom nastavnom satu, bez obveze najave. Učenik se tijekom polugodišta ocjenjuje u svim elementima predviđenima za usmeno ocjenjivanje najmanje dva puta. Učenik ima pravo samostalno tražiti usmenu provjeru usvojenosti nastavnih sadržaja ili se, u pravilu, jednom u polugodištu ispričati. 

Učeniku se u nastavi mikrobiologije ili toksikologije postavljaju 5 jednakovrijednih pitanja u maksimalnom trajanju od 10 minuta.                                                                                                                          


Pisano provjeravanje i ocjenjivanje uspjeha učenika

(NN 112/2010 Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, članak 6., 8., 9., 10.):

Tijekom nastavne godine predviđene su tri pisane zadaće (jedna u prvom i dvije u drugom polugodištu). Zadaće se pišu kako je navedeno u Operativnom/Izvedbenom planu za tekuću nastavnu godinu i obvezno najavljuju učenicima tjedan dana ranije

Za pismene zadaće vrijedi sljedeća bodovna skalu u postotcima:

postotci riješenosti ispita:

ocjena:

0,00 - 24,99 %

nedovoljan (1)

25,00 - 47,99 %

dovoljan (2)

48,00 - 69,99 %

dobar (3)

70,00 - 84,99 %

vrlo dobar (4)

85,00 - 100,00 %

odličan (5)

Mjerila ocjenjivanja za Samostalni rad:

Ocjena:

Opis postignuća:

dovoljan (2)

Učenik rijetko izrađuje domaću zadaću, nepotpuno i s greškama, na nastavi se čini nezainteresiran, uglavnom se ne uključuje u rasprave, kasni s izradom samostalnog/praktičnog rada. 

dobar (3)

Učenik uglavnom izrađuje domaće zadaće, ali su često nepotpune ili s greškama, na nastavi se čini nedovoljno zainteresiran, ali se ponekad uključi u raspravu, samostalne/praktične radove izrađuje na vrijeme, ali površno. 

vrlo dobar (4)

Učenik redovito izrađuje domaće zadaće, trudi se i rijetko griješi, na nastavi je zainteresiran, uključuje se u rasprave, komentira i postavlja pitanja, samostalne/praktične radove izrađuje korektno, na vrijeme, pregledno i točno, te se uočava uloženi trud.

odličan (5)

Učenik redovito izrađuje domaće zadaće, izrazito se trudi i vrlo rijetko griješi, na nastavi je zainteresiran, uključuje se u rasprave, komentira i postavlja pitanja, uglavnom točno odgovara na nastavnikova pitanja, samostalne/praktične radove izrađuje korektno, na vrijeme, pregledno i točno, uočava se kreativnost. 

           

                          

 Konačna zaključna ocjena izvodi se na temelju ocjena ostvarenih u sastavnicama usvojenost sadržaja i primjena znanja kojima su pridodane ocjene iz sastavnice praktičan rad. 


Školska godina 2015./2016.: 

 

KEMIJSKI TEHNIČAR (RAZREDNI ODJEL 4.D)

Naziv nastavnog predmeta: MIKROBIOLOGIJA

Godišnji fond sati: 70

Tjedni broj sati: 2 (blok sat)

 Kroz ovaj predmet polaznik će steći sljedeće ishode učenja:

1. Identificirati vrstu mikrobioloških analiza

2. Odabrati potreban pribor, opremu i reagense za provedbu mikrobiološke analize

3. Primijeniti upute za mikrobiološke analize

4. Predvidjeti osobna zaštitna sredstva za rad u skladu s mikrobiološkim zahtjevima

5. Provesti postupak mikrobiološke analize

6. Primijeniti načelo sljedivosti

7. Provesti odgovarajuće mjere kada standardi kvalitete nisu postignuti

8. Objasniti građu i ulogu pojedinih dijelova stanice bakterije

9. Opisati morfološku, metaboličku i fiziološku raznolikost bakterija

10. Navesti uzroke individualne i grupne raznolikosti bakterija

11. Opisati primjere korisne uloge i primjene prokariota u biosferi i u životu čovjeka

12. Objasniti utjecaj ekoloških čimbenika na opstanak bakterija u biosferi

13. Istražiti raznolikost građe i načina života kvasaca i plijesni

14. Opisati primjere korisne uloge i primjene kvasaca i plijesni u biosferi i u životu čovjeka

 

VAŽNO!

 

Pojedini učenik dužan je na svim nastavnim satovima Mikrobiologije imati:
- radni portfolio za teorijski dio i vježbe (pdf. prilog u sklopu stranice)
- pribor za pisanje
  (drvene bojice, vodootporni pisač, ravnalo, džepno računalo)
- čistu kutu i PVC vrećicu za odlaganje kute nakon vježbe
- jednokratne sterilne PVC rukavice
- kuhinjsku krpu i papirnate maramice/ papirnati ručnik
- antispetik i hanzaplaste
- osobni pribor za mikroskopiranje
  (iglica, škarice, pinceta, žileti, kapaljka, vata)
 
    

Svaki učenik na prvom nastavnom satu osobno potpisuje da je upoznat sa:

- pravilima ponašanja u mikrobiološkom laboratoriju,

- sigurnosnim mjerama u mikrobiološkom radu,

- zbrinjavanju upotrijebljenog mikrobiološkog materijala, 

- prvoj pomoći kod nezgoda u mikrobiološkom radu, te

- da nema zdravstvenih implikacija koje bi utjecale na prisustvovanje vježbama (ozbiljniji problemi kožnih infekcija i dišnog sustava). 


KEMIJSKI TEHNIČAR (RAZREDNI ODJEL 4. D)

Naziv nastavnog predmeta: TOKSIKOLOGIJA

Godišnji fond sati: 70

Tjedni fond sati: 70 (blok sat)

Kroz ovaj predmet polaznik će steći sljedeće ishode učenja: 

1. Rastumačiti pojam i klasifikaciju onečišćivača

2. Protumačiti putove ulaska, širenja i zbivanja s onečišćivačima u okolišu

3. Ustanoviti odnos između veličine doze otrova, izloženosti otrovu i štetnog učinka otrova

4. Opisati vrste štetnih učinaka otrova

5. Analizirati međuodnos otrova i organizma

6. Navesti postupke sprječavanja apsorpcije otrova

7. Raspraviti o karakterističnim onečišćivačima današnjice i njihovog djelovanja na pojedine sastavnice ekosustava

8. Opisati načine utvrđivanja utjecaja onečišćivača na okoliš

9. Objasniti pojmove kemijski akcident i biološko onečišćenje 

10. Analizirati procjenu rizika od onečišćivača


SEMINARI, POSTERI I PPT U SKLOPU SAMOSTALNOG RADA

 

      

Učenici dobivaju na početku oba polugodišta individualne teme za seminar i PPT/ poster. Tijekom svakog polugodišta učenik je obezan izraditi ili seminar ili PPT/ poster (ako odabere prvo polugodište seminar, drugo polugodište izrađuje PPT ili poster i obrnuto za drugo polugodište). Sadržaj seminara, PPT/ postera odnosi se na proširivanje znanja vezanog uz nastavno gradivo tekuće školske godine. 

Učenik odabrani seminar mora predati u pisanom obliku do predviđenog roka u skladu sa pravilima pisanja seminarskih radova.  Učenik prezentira seminarski rad u sklopu odgovarajuće nastavne jedinice u trajanju do 10 min. Seminar će biti bodovan s maksimalnih 50 bodova. 

Zaduženi učenik dužan je poster predati tjedan dana prije datuma kojeg treba obilježiti ili za sat odgovarajuće nastavne jedinice. Poster treba biti napravljen prema propozicijama s kojima će učenici biti upoznati  i bit će bodovan s maksimalnih 50 bodova. Učenik prezentira poster u sklopu odgovarajuće nastavne jedinice u trajanju do 10 min.

Učenik odabranu PPT mora poslati na elektronsku poštu dalibor.sumpor@gmail.com do predviđenog roka u skladu sa pravilima izrade PPT. Učenik prezentira u sklopu odgovarajuće nastavne jedinice u trajanju do 10 min. PPT će biti bodovana s maksimalnih 50 bodova. 

DETALJNIJE UPUTE I MJERILA OCJENJIVANJA NALAZE SE U

            DOKUMENTIMA PRILOŽENIM U SKLOPU PREDMETA BIOLOGIJA 1. GODINA

            http://ss-tehnicka-kt.skole.hr/nastava/1god/biologija

 

VAŽNO

 

yesUčenik je dužan na svaki nastavi sat ponijeti:

bilježnicu/portfolio za nastavi predmet Toksikologija,

- pribor/materijal prema posebnim uputama     

 

 

preskoči na navigaciju